Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря

Однією з найактуальніших і найнебезпечніших соціальних проблем, які стоять перед людством на початку третього тисячоліття, є наркоманія. Це соціальне зло охопило майже всі країни світу, не обминувши й Україну.

У період гласності, у середині 1980-х років, коли в суспільстві стали говорити про наявні проблеми, уперше назвали наркоманію. Цю хворобу явно недооцінили. Серед хворих на наркоманію в основному були раніше засуджені й особи, що вчинили правопорушення, тому й ставилися до неї як до проблеми, яку повинна вирішувати міліція властивими їй формами й засобами, тобто виявляти, затримувати, притягувати до відповідальності.

Реальне усвідомлення небезпеки прийшло набагато пізніше, коли проблему вже не можна було не помічати.

Стрімке зростання в країні наркоманії та масштабність проблеми вимагають від правоохоронних органів створення надійного бар'єра незаконному обігу наркотиків.

В Україні опубліковано значну кількість робіт, присвячених проблемам застосування заходів адміністративного примусу та протидії наркотизму, серед яких слід назвати праці О. Бандурки, І. Голосніченка, С. Гончарука, Є. Додіна, Н. Золотарьової, Д. Калаянова, В. Колпакова, А. Комзкжа, А. Музики» Ю. Римаренка, Ю. Шемшученка, В. Олефіра, С. Остюченка та ін. Автори пропонують різноманітні заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків, однак питання застосування заходів адміністративного примусу, підвищення ефективності механізму протидії цьому негативному соціальному явищу, на нашу думку, розглянуто недостатньо. І хоч уже обґрунтовуються нові підходи до визначення адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян, а українські вчені готують наукові праці з цих питань, проблема визначення нової ролі адміністративного права у забезпеченні згаданих свобод у нашій державі залишається не до кінця вирішеною. На жаль, сьогодні доводиться констатувати, що в діяльності міліції трапляється значна кількість випадків порушень прав ї свобод громадян, Здебільшого такі порушення відбуваються у сфері адміністративної діяльності міліції. Це й примусило авторів розробити пропонований посібник.

Метою цього практичного посібника є аналіз соціально-правової характеристики обігу в Україні наркотичних засобів І психотропних речовин, розгляд адміністративно-правових заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та їх класифікація, розгляд застосування примусових заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також адміністративно-процесуального затримання осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, виявлення та поставлення на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини.

Разом із тим, слід підкреслити, що, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, які було виконано вченими в Україні, великий обсяг публікацій, після введення в дію Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року продовжує залишатися багато проблемних, дискусійних, а також недосліджених питань, що стосуються адміністративно-правової протидії цим явищам.

Незадовільний стан розробленості та навчально-методичного забезпечення матеріалами щодо проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, зумовлює актуальність цієї праці.

Практичний посібник виконано в межах і відповідно до планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України та Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Крім того, цей напрям досліджень відповідає Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 рр., затвердженій указом Президента України від 25 грудня 2000 р.

Проблеми попередження та припинення злочинності, яка пов'язана з незаконним обігом наркотиків, на сьогодні є надзвичайно важливими, що зумовлено її масштабами та негативним впливом на суспільне життя країни. Кримінологічні дослідження і досвід боротьби зі злочинністю свідчать, що головною, визначальною стає попереджувальна діяльність правоохоронних органів.

Профілактичні заходи неможливо використовувати без заходів адміністративно-правового примусу. На жаль, сьогодні методи профілактики та заходи адміністративного примусу розглядаються й використовуються окремо.

Необхідно підкреслити, що питання про сутність заходів адміністративного примусу було і залишається одним із найбільш дискусійних у науковій та навчальний літературі. Це змушує по-новому осмислити чинне адміністративне законодавство, обрати законодавчі орієнтири, спрямовані на забезпечення захисту прав людини, що особливо актуально зараз, коли проблема боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів активізується з кожним роком.

На погляд авторів, профілактика правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі шляхом застосування заходів адміністративного впливу, є одним із головних завдань, покладених на органи внутрішніх справ.

Автори пропонують вирішення низки важливих для теорії адміністративного права питань. Ґрунтуючись на офіційних джерелах чинного законодавства, у посібнику з позицій суворого дотримання законодавства розглянуто питання та сформульовано пропозиції щодо поліпшення практики застосування адміністративного законодавства під час здійснення працівниками міліції адміністративного затримання особи, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей, документів, поставлення особи на профілактичний облік.

За змістом матеріали посібника розміщено в логічній послідовності з зазначенням використаних джерел.

Пропонований посібник є спробою авторів надати допомогу працівникам міліції, іншим правоохоронцям, курсантам, студентам, викладачам вищих закладів освіти, усім, хто цікавиться проблемами протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними.

Джерело – глава з монографії:

Бережной А.В., Бахтізін Г.В. Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря: Практичний посібник / Відп. ред. каид, юрид. наук, доц. К.К. Афанасьєв; МВС України, Луган, акад. внутр, справ ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. -144 с.

Создать бесплатный сайт с uCoz